فروشگاه  دروازه وب ایران

امنیت الکترونیکی

نیازها ، راه حلها ، چالشها

شاید بتوان گفت که مطرح شدن بحث معماری امنیت در سالهای اخیر به نحو مطلوبی توانسته است که مفاهیم گسترده و گوناگون این حوزه را  به صورتی مفید و منطقی دسته بندی نماید و جایگاه و خاستگاه آن ها را مشخص کند.

با توجه به نو بودن و تازگی این رشته در دنیا و همچنین گستردگی و عمق مطالب ، به نظر می آید که تا کنون نسبت به جایگاه مسئله امنیت و نسبت آن با دیگر مباحث فناوری اطلاعات توجه کافی نشده است.

 فایل متنی شامل ۱۵ صفحه در قالب WORD گردآوری شده است.

جهت پیگیری شماره تراکنش را یادداشت فرمایید.

 فایل متنی شامل ۱۰ صفحه در قالب WORD گردآوری شده است.

5000 تومان