فروشگاه  دروازه وب ایران

خلاقیت و روشهای آموزش آن به دانش آ موزان

خلاقیت در آموزشگاه سنتی آموزش و پرورش سنتی روی تعلیم مستقیم و بنابراین تقلید و انتقال، متمرکز است. معلم دانش را منتقل می کند و دانش آموز با حفظ کردن آن مبحث مورد ارزشیابی قرار می گیرد. خلاقیت در آموزش سنتی جای بسیار اندکی دارد به طوری که شاید بتوان گفت خلاقیت نه تنها فراموش شده، بلکه خفه و خاموش شده است. ” تاردی” در این باره می گوید

شامل فایل WORD با ۱۸ صفحه توضیحات در رابطه با خلاقیت و روشهای آموزش آن به دانش آ موزان

جهت پیگیری شماره تراکنش را یادداشت فرمایید.

 

4000 تومان