فروشگاه  دروازه وب ایران

روش تدوین برنامه کسب و کار

•ایده تجاری نقطه مرکزی و شالوده یک برنامه کسب و کاراست. بدون داشتن یک ایده تجـاری مشخص، برنامه کسب و کارتبدیل به صفحاتی از اعداد و ارقام فاقد جذابیت برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

جهت پیگیری شماره تراکنش را یادداشت فرمایید.

6000 تومان