فروشگاه  دروازه وب ایران

معرفی شبکه حسگر

مراجع این پروژه :

C. T. Ee, N. V. Krishnan and S. Kohli, “Efficient Broadcasts

in Sensor Networks,” Unpublished Class Project Report, UC

 فایل متنی شامل ۵۷ صفحه در قالب WORD گردآوری شده است.

جهت پیگیری شماره تراکنش را یادداشت فرمایید.

20000 تومان