فروشگاه  دروازه وب ایران

نقش فناوری اطلاعات در اقتصاد و تجارت

به کمک فناوری اطلاعات قادر خواهیم بود با روشهای جدید بازار یابی با مشتریان تماس برقرار کرده و نیازهای آتی آنها را به منظور تغییر در برنامه تولید به جهت بر آوردن و حفظ بازار فروش تأمین نمائیم.

جهت پیگیری شماره تراکنش را یادداشت فرمایید.

5000 تومان