فروشگاه  دروازه وب ایران

کار آفرینی در ایران

به عبارت دیگر هنوزدر فارسی معادل دقیقی برای انتقال «مفهوم» کارآفرینی وجود ندارد و اغلب واژه کارآفرینی شنونده ناآشنا به آن را به اشتباه می اندازد. اما بین استادان دانشگاهها، دانشجویان رشته های اقتصاد، مدیریت و برخی محافل علمی این واژه تا حدودی مصطلح شده است.

جهت پیگیری شماره تراکنش را یادداشت فرمایید.

POWER POINT شامل ۵۸ اسلاید

10000 تومان